แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 46 47 48 [49] 50 51 52 ... 166
721
กล้อง และการถ่ายภาพ / กล้องถ่ายรูป Canon T3i / 660D
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 10:57:19 AM »Canon T3i/660D Raw Footage test at ElecTronica. Using 55mm to 250mm len.

723
ปฏิทินกิจกรรม / Re: วันพ่อ ระลึกถึงพ่อ
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:50:41 AM »724
ปฏิทินกิจกรรม / วันพ่อ ระลึกถึงพ่อ
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:41:04 AM »

725
ปฏิทินกิจกรรม / Re: บทเพลงวันแม่
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:29:49 AM »726
ปฏิทินกิจกรรม / Re: บทเพลงวันแม่
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:17:50 AM »
727
ปฏิทินกิจกรรม / บทเพลงวันแม่
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 09:11:18 AM »
728
กล้อง และการถ่ายภาพ / คู่มือ Canon 550D ไทย - Eng
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 11:31:13 PM »
คู่มือ Canon 550D ไทย - Eng
วิธีการใช้งานกล้อง EOS 550D.pdf
EOS550D_EN.pdf
EOS REBEL T2i / EOS 550D / Kiss X4  Instruction Manual


************
 http://bit.ly/nGrH4I
 http://www.canon.co.th
 http://www.canon.com

729
Politics News / รายชื่อ ครม. ส.ค. ๕๔
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 10:15:47 PM »
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครม.ใหม่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แล้ว นั้น
 
 บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

    นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
    เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

    ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี

    พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี

    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
    เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

    นายชุมพล ศิลปอาชา
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

    นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

    นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

    พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

    นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

    นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

    นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

    นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

    นายสันติ พร้อมพัฒน์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    นายธีระ วงศ์สมุทร
    เป็นรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรทัต
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

    พลตำรวจโท ชัจน์ กุลดิลก
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

    นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

    นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    นาวาเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    นายพิชัย นริพทะพันธุ์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

    นายภูมิ สาระผล
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

    นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

    นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย

    นายฐานิสร์ เทียนทอง
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

    พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง.ยุติธรรม

    นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

    นางสุกุมล คุณปลื้ม
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

    นายปลอดประสพ สุรัสวดี
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นางบุญรื่น ศรีธเรศ
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นายวิทยา บุรณศิริ
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

730
Politics News / รายชื่อ ครม. ยิ่งลักษณ์ (ดูไบ 1)
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 10:12:14 PM »
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครม.ใหม่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แล้ว นั้น
 
 บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

    นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
    เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

    ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี

    พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี

    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
    เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

    นายชุมพล ศิลปอาชา
    เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

    นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

    นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

    พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

    นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

    นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

    นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

    นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

    นายสันติ พร้อมพัฒน์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    นายธีระ วงศ์สมุทร
    เป็นรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรทัต
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

    พลตำรวจโท ชัจน์ กุลดิลก
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

    นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

    นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    นาวาเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    นายพิชัย นริพทะพันธุ์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

    นายภูมิ สาระผล
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

    นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

    นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
    เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย

    นายฐานิสร์ เทียนทอง
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

    พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง.ยุติธรรม

    นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

    นางสุกุมล คุณปลื้ม
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

    นายปลอดประสพ สุรัสวดี
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นางบุญรื่น ศรีธเรศ
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    นายวิทยา บุรณศิริ
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

731


อาจารย์ เพชรบูรณ์ โรจนธรรมกุล
อดีตนักบริหารการศึกษา  นักฝึกอบรม ที่คร่ำหวอดพัฒนาบุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 40 ปี ระยะหลังท่านมาสนใจการแพทย์แผนไทย คลุกคลีตีโมงกับสมุนไพรนับสิบปีและสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ จากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 3 สาขา  ได้แก่ สาขาเวชกรรม สาขา เภสัชกรรมและสาขาผดุงครรภ์

เจ้าของเว็บไซต์ : http://www.insideherb.com


งานหนังสือ
"พูดจาให้เข้าหู"

732
อบรมการพูด หลักสูตร "พูดอย่างเซียน"
27 - 28 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ

 

อำนวยการ และดำเนินการอบรมตลอดหลักสูตรโดย อ.รัชเขต วีสเพ็ญ ผู้เขียนหนังสือ พูดอย่างเซียน

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ มีส่วนลดพิเศษสุดๆ
สำรองที่นั่่งด่วนที่ 02-9072225, 080-2888228 รับจำนวนจำกัดจ้า

733
Politics News / ประวัติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 03:15:54 PM »
ชื่อ-นามสกุล : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู)
วันเดือนปีเกิด  : 21 มิถุนายน 2510
บิดา : นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรม 23 ต.ค.2540 ศาลา 7 วัดมกุฎกษัตริยาราม)
มารดา : นางยินดี ระมิงค์วงศ์ (ถึงแก่กรรม)
คู่สมรส : นายอนุสรณ์ อมรฉัตร
บุตร (นอกสมรส) : ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์)
ถิ่นกำเนิด : จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร (เสียชีวิตทั้งคู่)

ชื่อพี่น้อง
1. นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับ พ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า) มีธิดา 2 คน
1. น.ส.ปณิตา คล่องคำนวณการ
2. น.ส.นัทชฤทัย คล่องคำนวณการ

2. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (หย่า14 พ.ย.2551 ใช้นามสกุลเดิม ดามาพงศ์ 8 ธ.ค.2551) (บุตรของ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน
1. นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
2. น.ส.พินทองทา ชินวัตร (เอม)
3. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อิ้ง)

3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับ นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
1. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน)
2. นายรัตนะ วงศ์นภาจันทร์(ซัน)
3. นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์(ซูน)

4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ

5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)

6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แดง) สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
1. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
2. น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์(เชียร์)
3. น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับ พอฤทัย มีบุตรชาย 4 คน
1. นายฤภพ ชินวัตร (ไนท์)
2. นายพิรุณ ชินวัตร (นิกกี้)
3. นายพอพงษ์ ชินวัตร(ต๋อง)
4. นายพีรพัฒน์ ชินวัตร

8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (แป๋ว) เดิมชื่อ เยาวมาลย์ สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีธิดา 2 คน

9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิต

10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) ปี 2538 มีบุตรชาย 1 คน
ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์) เกิดเมื่อปี 2545

ประวัติการศึกษา :

2533 : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา (Kentucky State University ย่อว่า KSU.)
2531 : ปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท
2545 : กรรมการผู้อำนวยการ ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)

734


หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านดาราศาสตร์ของประเทศ รองรับการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรพร้อมระบบโดมอัตโนมัติ ณ สถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,457 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 39.5 ล้านบาท และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2552 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 228.32 ล้านบาท

            หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดใช้งานประมาณปลายปี 2554

           นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) เพื่อใช้เป็นห้องควบคุมการทำงานและโรงซ่อมบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์เป็นที่ปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์ เป็นสถานที่ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนรวมถึงเป็นสถานที่ในการจัดค่ายฝึกอบรมทางดาราศาสตร์

735
หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( http://www.narit.or.th/ )
Link: http://astv.mobi/ACvxQVM
หน้า: 1 ... 46 47 48 [49] 50 51 52 ... 166