แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 149 150 151 [152] 153 154 155 ... 166
2266
Politics News / Re: Earth Hour 2009 | Multi Smart Training
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 11:55:36 PM »

2267
Politics News / Earth Hour 2009 | Multi Smart Training
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 11:43:30 PM »

Earth Hour 2009
ร่วม ด้วยช่วยกันปิดไฟในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 21.00-22.00 เพื่อทุกท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Earth Hour มาช่วยกันประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
- http://www.earthhour.org/singapore
- http://www.earthhour.org
- http://earthhour2009.spaces.live.com
- http://www.youtube.com/earthhour2009


2268
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงจาก Product Liability Law" โดยท่านจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และท่านจะได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ สอบ-ถามกับท่านวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนำผู้มีประสบการณ์ทางด้าน "Product Liability Law" ได้แก่
 
     1.คุณสุวิทย์  วิจิตรโสภา :นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
     2.คุณวรรณชัย  บุญบำรุง : กรรมการร่างกฏหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
     3. คุณกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดิ์ : รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     4. คุณชัยปิติ  ม่วงกูล : ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
     5. คุณอนุกูล คงฤทธิ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในเครือซิเมนต์ไทย
     6. คุณไพโรจน์  แก้วมณี : นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
***'งานนี้ท่านไม่ควรพลาด***  รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ***
 
ขอแสดงความนับถือ
อภิรักษ์  โชติกมาศ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2269
General Discussion / การสร้างทีมงาน | Team Building
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:35:56 AM »
   การสร้างทีมงาน | Team Building

   การสร้างทีมงาน (Team Building) หมายถึง วิวัฒนาการ และกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้วยกัน เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้ศึกษาและพัฒนาการทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของ ทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือขององค์กรได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ติดต่อขอรับรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมที่
+ http://www.TeamBuilding.in.th
+ http://www.TrainingSmart.net
+ http://www.Multi-Smart.com

2270
หมวด ๔
สิทธิและประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึก

มาตรา ๓๓ ให้ผู้ดำเนินการฝึกซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๗ ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี้
   (๑) สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึก เป็นจำนวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไป ในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
   (๒) ประโยชน์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการ ฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก การฝึกอบรมผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมหัวหน้างาน หรือการฝึกด้านอื่นในลักษณะเดียวกัน
   (๓) ประโยชน์ที่จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   (๔) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ นอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๓ ให้ผู้ดำเนินการฝึก ที่ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๙ ได้รับสิทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
   (๑) สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยออกเป็นประกาศ กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร ในการนี้ ให้ผู้ขอยกเว้นแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
   (๒) สิทธิที่จะได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงิน ที่ผู้ดำเนินการฝึกได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อประโยชน์ในการคำนวณ ภาษีเงินได้ ทั้งนี้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
   (๓) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๕ คำขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยื่นต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ดำเนินการฝึกนำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเพื่อเป็นครูฝึก รวมทั้งคู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวน เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาเท่าที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกำหนดไว้

มาตรา ๓๗ ให้ผู้ดำเนินการฝึกได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน

2271
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


หมวด ๑
การดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

หมวด ๒
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

หมวด ๓
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

หมวด ๔
สิทธิและประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึก

หมวด ๕
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

หมวด ๖
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๗
การเพิกถอนการเป็นผู้ดำเนินการฝึก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๘
การอุทธรณ์

หมวด ๙
บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล


****************
- คลิกดาวน์โหลด (.pdf)
- http://www.oce.rmutk.ac.th/export-1.html

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2272
อ้างถึง
Positive Thinking

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น.   -  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจและต่อการพัฒนาขององค์กร
10.30 – 10.45 น.    -----------------------Break -----------------------------
10.45 – 12.00 น.   - การพัฒนาความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking)
12.00 – 13.00 น.   -----------พักรับประทานอาหารกลางวัน-------------
13.00 – 14.30  น.   - องค์ประกอบและการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์และเชิงบวก
14.30 – 14.45 น.   -----------------------Break -----------------------------
14.45 – 16.00 น.   - การปรับใช้แนวความคิดเพื่อกระตุ้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
-  กรณีศึกษา (Case Study)

2273

แฟ้มภาพ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดัง

สำรวจพบ เครือข่ายสังคมถูกใช้งานนานกว่าอีเมล
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  16 มีนาคม 2552 15:26 น.

       การสำรวจล่าสุดพบเว็บไซต์เครือข่ายสังคมและเว็บล็อกนั้นครองสัดส่วน การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยรวมถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ทำสถิติสูงกว่าอีเมล ซึ่งเคยเป็นกิจกรรมยอดนิยมของชาวอินเทอร์เน็ต
       
       ข้อมูลการสำรวจจากบริษัทวิจัยนีลสันออนไลน์ (Nielsen Online) พบว่ากิจกรรมออนไลน์ที่กินเวลามากที่สุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นการสืบค้นข้อ มูลออนไลน์ อันดับสองคือการเข้าเว็บไซต์ตามความสนใจทั่วไป รองลงมาคือเว็บไซต์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อันดับสี่คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม และอันดับห้าคือเช็กอีเมล
       
       ยังไม่เห็นขาลง
       
       จอห์น เบอร์แบงค์ (John Burbank) ซีอีโอนีลสันออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่า ราว 2 ใน 3 ของประชากรออนไลน์ทั่วโลกล้วนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม โดยขณะนี้ยังไม่ทีท่าว่าจำนวนสมาชิกของเว็บไซต์เหล่านี้จะลดลงหรือมีอัตรา การเติบโตที่ช้าลง โดยการสำรวจพบว่า ทุกๆ 1 ใน 11 นาทีซึ่งประชากรเน็ตทั่วโลกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกนำไปใช้กับการเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
       
       เฉพาะ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2007 และ 2008 เวลาในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมนั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนราว 63 เปอร์เซ็นต์ รวมอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านนาที
       
       หากแบ่งเค้ก 4.5 หมื่นล้านนาทีซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเทให้กับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม จะพบว่าเวลาส่วนใหญ่เป็นของเฟสบุ๊ก (Facebook) ซึ่งถูกบันทึกว่าสมาชิกเฟสบุ๊กนั้นมีการใช้งานเว็บไซต์นานถึง 2.05 หมื่นล้านนาที เพิ่มขึ้น 566 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปีก่อนซึ่งทำอัตราการเติบโตไว้ได้ 3.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อธันวาคมปี 2006
       
       ช่วงปี 2006-2007 นั้นเป็นปีที่การใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้นราว 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวบราซิล แต่จุดหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือชาวบราซิลเหล่านี้ใช้เวลานานกับการเล่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคม คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 23 เปอร์เซ็นต์ของเวลาท่องเน็ตทั้งหมด
       
       สำหรับ ตลาดโลก เฟสบุ๊กคือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดคือ 108.3 ล้านคน เป็นเว็บเครือข่ายสังคมเบอร์หนึ่งในออสเตรเลีย สเปน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี แต่ในสหรัฐฯ คะแนนความนิยมกลับอยู่ที่มายสเปซ (MySpace) ขณะที่ในญี่ปุ่นนั้นนิยมเว็บท้องถิ่นนามมิกซี่ (Mixi) และบราซิลนิยมออคุต (Orkut) ของกูเกิล
       
       ตลาดเปลี่ยน
       
       ข้อมูลในอดีตที่เชื่อว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่านี้จะมีสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นนั้นเริ่มหมดสมัยแล้ว เพราะการสำรวจล่าสุดพบว่าเยาวชนไม่ใช่ฐานตลาดใหญ่ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม แล้วในขณะนี้ โดยการสำรวจของนีลสันออนไลน์พบว่า ระดับอายุสมาชิกเฟสบุ๊กที่มีการเติบโตสูงที่สุดคือกลุ่ม 35-49 ปี และผู้ใช้เฟสบุ๊กในกลุ่ม 50-64 ปีนั้นมีการเข้าใช้งานมากกว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปีถึง 2 เท่า
       
       ที่ สำคัญ นีลสันออนไลน์เชื่อว่า สมาชิกเฟสบุ๊กในอังกฤษช่วงอายุ 35-49 ปีนั้นจะมีจำนวนมากกว่าช่วงอายุ 18-34 ปีภายในเดือนมิถุนายน ปีนี้
       
       กลุ่มตลาดที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลถึงรูปแบบการโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมเหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่าภาพรวมการเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้

       
       Company Relate Link :
       Nielsen Online
       ASTVผู้จัดการออนไลน์

2274
General Discussion / HRD.IN.TH | เอช อาร์ ดี | HRD.
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 02:18:01 PM »
HRD.IN.TH | เอช อาร์ ดี | HRD.

+ http://hrd.nida.ac.th : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
+ http://www.hrd.ru.ac.th : สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง
+ http://www.hrd.kku.ac.th : ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น
+ http://www.hrd.kmutnb.ac.th : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
+

2275
General Discussion / ครูอาสากลางกรุง
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 12:39:48 PM »
กลุ่มอาสาอิสระและกลุ่มอาสาTeacher4Sunday
ร่วมกับชุมชนราชพัสดุ ขอชักชวนผู้มีใจอาสาทุกเพศทุกวัย และผู้มีจิตอาสา เชิญชวนร่วมรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โดยใช้เวลาทุกเช้าวันอาทิตย์สอนหนังสือ ให้ความรู้ เพิ่มทักษะ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับน้องๆในชุมชนราชพัสดุ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในกรุงเทพมหานครแห่งนี้
 
ลักษณะกิจกรรม
สอนหนังสือให้กับน้องๆ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ป.6
 - วิชาที่สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การบ้าน อื่นๆ
(กิจกรรมที่มีสาระประโยชน์)
-กิจกรรมมีตลอด ทุกๆเช้าวันอาทิตย์ ไม่มีกำหนดหมดกิจกรรม
 
สถานที่
ชุมชนชุมชนราชพัสดุ
ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00น.-12.00น.
 
เส้นทางการเดินทาง
- รถเมล์ สาย 3,16,30,32,33,49,64,65,66
ปอ.3,16,32,49,64,66,505,506,524
ลงป้ายแยกศรีย่าน เข้าได้ 2 ทาง
1. สามเสนซอย 18 เดินตรงเข้าไปเกือบสุดทาง หรือนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ)
2. ถึงแยกศรีย่านแล้วให้เดินมาทางตลาด เข้าซอย ศรีย่าน 3 เดินไปตามทาง พอถึง สามแยกให้เลี้ยวขวา แล้วเดินต่อไปอีกหน่อย หรือนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ)
 
- เรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้มและไม่มีธง ขึ้น ที่ท่าน้ำพายัพ แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ)
 
- รถส่วนตัว สามารถจอดรถริมถนน ตรงแยกร่วมจิตต์ได้เลย แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 50 เมตร หน้าปากซอยเขียนว่า ชุมชนราชพัสดุ
 
หมายเหตุ : พื้นที่ที่สอนหนังสืออยู่ตรงข้างกับโรงเจพอดี
แผนที่
http://teacher4sunday.multiply.com/photos/album/1
 
ผู้เข้าร่วม
- เตรียมใจ มีใจที่จะให้ความรู้แก่น้องๆอ่านออกเขียนได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
- รับจำนวนไม่จำกัด ไปสอนกันได้ตามสะดวก ตามเวลาและสถานที่ทำกิจกรรม
- แต่งกายสุภาพมิดชิด
-วาจาไพเราะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ
-กิจกรรมมีตลอดทุกๆวันอาทิตย์ ไม่มีกำหนดปิดโครงการ
 
ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
โทรศัพท์ : 081-515-8564
E-mail: Rodpasa@hotmail.com

 หรือ sunday2309@hotmail.com


2276
General Discussion / ครูครึ่งวัน ครูอาสากลางกรุง
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 12:34:38 PM »
http://multi-smart.com/forums/index.php?topic=416.msg632;topicseen#msg632กล้วยไม้ออกดอกช้า    ฉันท์ใด
การศึกษาเป็นไป        ฉันท์นั้น
แต่ออกดอกคราใด      งามเด่น
การสั่งสอนปลูกปั้น      เสร็จแล้ว แสนงาม

                    ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

ครูครึ่งวัน ครูอาสากลางกรุง
+ http://teacher4sunday.multiply.com

กิจกรรมและผลของกลุ่ม
- http://jomyutnet.multiply.com/journal/item/36
- ครูอาสากลางกรุง        http://teacher4sunday.multiply.com/
- สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า  http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19
- ห้องสมุดดิน จ.ระยอง        http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

** ‘จิตอาสา’ ทำเลยไม่ต้องรอ
--------------------
อ่านเพิ่มเติม
+ http://www.thaiday.com/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000025501

2277
บริการจัดกิจกรรม Walk Rally - Teambuilding - การทำงานเป็นทีม
กรุณาติดต่อเรา โทร. 086-606-5059
2278

Joseph Stiglitz | โจเซฟ สติกลิตซ์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจไทย (ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์)

โจเซฟ สติกลิตซ์ กลายเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยตอบรับคำเชิญเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลังจากที่ถกเรื่องเศรษฐกิจกันอย่างถูกคอจากการพบปะกันในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และนักเศรษฐศาตร์รางวัลโนเบล ปี 2001 เจ้าของ "ทฤษฎีข้อมูลที่ไม่สมมาตรกัน" (Theory of information Asymmetry) ซึ่งส่งผลให้ตลาดไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ได้กลายเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยตอบรับคำเชิญเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยเป็นที่ปรึกษาที่รัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายค่าตัวใดใดทั้งสิ้น

เพราะการให้คำปรึกษาครั้งนี้ของสติกลิตซ์ เป็นการ "แลกเปลี่ยนความคิดเห็น" กับทาง อภิสิทธิ์ และรัฐบาลไทย เนื่องจากทั้งสองมีมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน

สำหรับคนไทยที่ไม่ได้ข้องแวะกับเรื่องเศรษฐศาสตร์มากนัก ชื่อของสติกลิตซ์ อาจไม่คุ้นหูเท่ากับไมเคิล อี พอตเตอร์ ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ ประเทศไทยในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร หรือพอล ครุกแมน ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Princeton ที่เป็นขาประจำของรัฐบาลจอร์จ บุช

สติกลิตซ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์สาย Neo - Keynesian ที่เชื่อในกลไลตลาด และการแทรกแซงของภาครัฐด้วยการใช้นโยบายการคลัง และนโยบายการเงิน ที่พวกกลุ่มหัวก้าวหน้าในสหรัฐอเมริกาชื่นชมในตัวเขา โดยเป็นอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของ ประธานาธิบดีบิล คลินตัน และอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก

เขาเกิดที่มลรัฐอินเดียนาเมื่อปี 1943 และปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ Global Thought ของมหาวิทยาลัย ในยุครัฐบาลบิล คลินตัน เขาเป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ และต่อมาเป็นประธานของสภานี้ในช่วงปี 1993- 1997 จากนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าเศรษฐกรและรองประธานอาวุโสของธนาคารโลกในช่วงปี 1997-2000

สติกลิตซ์ ได้เผยแพร่แนวคิดของเขาผ่านหนังสือ Globalization and Its Discontents และ Making Globalization Work ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง

โดย Globalization and Its Discontents หรือวิจารณ์การทำงานของไอเอ็มเอฟในปี 2540 ว่า เป็นการทำงานที่ล้มเหลว และเป็นต้นกำเนิดของความยากจนไม่รู้จบ

Making Globalization Work เป็นภาคต่อของเล่มแรกที่นำเสนอการใช้กระบวนการโลกาภิวัตน์เพื่อปรับปรุงระบบ การเงิน การค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมโลก

ล่าสุด The Three Trillion Dollar War เพิ่งตีพิมพ์ออกมาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาวิเคราะห์วิจารณ์ต้นทุนของสงครามอิรัก ซึ่งมิได้เป็นภาระเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เป็นภาระของโลกด้วย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การถอนทหารอเมริกันออกจากอิรัก

ชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งของสติกลิตซ์ คือ การต่อต้านทุนนิยม

เขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อมั่นในระบบทุนนิยมแบบเดิม และการค้าเสรีแบบสุดขั้ว แต่ก็ไม่ใช่จะปฏิเสธเสียทั้งหมด

ตามความคิดของสติกลิตซ์ ทุนนิยมมี "ข้อบกพร่อง" ของระบบที่ต้องทำการแก้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรกำจัดทุนนิยมทิ้งไป เพราะทุนนิยมก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ความมั่งคั่งกับคนที่ไร้โอกาส แต่ต้องหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องของตลาดให้ได้

ท่ามกลางความตระหนกของผู้คนหลังจากมูดี้ส์ออกมาประกาศว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่สุดในภูมิภาคเอเชีย แต่เสียงชื่นชมของสติกลิทซ์ที่มีต่อรัฐบาลไทยบนเวที World Economic Forum จนถึงกับออกปากชมแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย พร้อมกับกล่าวเตือนในเรื่องการปฏิบัติ จนนำมาซึ่งการตอบรับเป็นกุนซือทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลไทยในครั้งนี้ น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ขึ้นมาได้บ้าง


Tags : โจเซฟ สติกลิตซ์ • Joseph Stiglitz • Neo - Keynesian

--------
Ref. :
- http://www.bangkokbiznews.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
- http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/
- http://www.josephstiglitz.com/
- http://images.google.co.th/images?hl=en&q=Joseph%20Stiglitz

Photo:
- http://news.boisestate.edu/newsrelease/archive/2005/082005/stiglitz_joseph(300).jpg

2279
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN SUMMIT 2009)
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2552


เพลง "อาเซียนร่วมใจ"
เนื้อร้อง/ทำนอง ประภาส ชลศรานนท์
ดนดรี คุณพระช่วยออร์เคสตรา
ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร, บี พีระพัฒน์ เถรว่อง
- กดดาวน์โหลดเพลงที่นี่ ฟรี! (อาเซียนร่วมใจ.mp3)
- http://www.workpoint.co.th/tvonline1.php?watch_id=1403

บทเพลงนี้ ใช้ เป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพให้เป็นเกียรติจัด การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN SUMMIT 2009) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์

เพลง อาเซียนร่วมใจ 2.01 ( เวอร์ชั่นแบบ เต็มเต็ม )
- http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=28360

เพลง อาเซียน ( ขับร้องโดย แอ๊ดคาราบาว )
- http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=28361

Download:
- http://www.mfa.go.th/internet/audio/asean.mp3 (จากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ)
- http://stream.ch7.com/ch72008/11/59/324/20090223/asian.wma (จากเว็บ ช่อง 7 สี)

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล
- กระทรวงการต่างประเทศ ( www.mfa.go.th )
- Work Point Entertainment ( www.workpoint.co.th )
- 76 ช่อง 76 จังหวัด ( http://76.nationchannel.com )

2280
ปฏิทินกิจกรรม / หลักสูตรอบรม Blue Ocean & Game Theory
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 04:43:24 PM »
หลักสูตรอบรม Blue Ocean & Game Theory
- SlideShow
-
-


หน้า: 1 ... 149 150 151 [152] 153 154 155 ... 166