แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 166
166
 
วิธีแก้ไขปั้มน้ำ ตัดต่อรัวๆ HITACHI 

167
บริหารนิติบุคคล / ปั้มน้ำ HITACHI
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2018, 06:26:13 PM »

168

แก้ปั้มน้ำทำงานตลอด
แนวทางแก้ปั้มน้ำทำงาน ถี่ หรือทำตลอด ไม่ตัด

170


บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548105662


สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29/26 ซอยบางกระดี่ 35/1
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
171


พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓      
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓   
เล่มที่ ๑๑๗   ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019049.PDF


คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/024/1.PDF

172


พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๑๕


http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law92-250958-15.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/092/15.PDF

173
บริหารนิติบุคคล / การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 12:50:30 PM »
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

การขออ​นุญาตจัดสรรที่ดินต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินโดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

2. ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนองให้แสดงบันทึกความยินยอม ให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองและจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงและต้องระบุด้วยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจำนองดังกล่าว

3. แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง

4. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่นโดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกำหนดเวลาที่จะนำให้แล้วเสร็จในกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้ว เสร็จนั้นด้วย

5. แผนงานโครงการและระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

6. วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรรและการชำระราคาหรือค่าตอบแทน

7. ภาระผูกผันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น

8. แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร

9. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

10. ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินและค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

11. การพิจารณาแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการกระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว

12. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

13. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนด 7 วัน นับแต่
       13.1 วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน
       13.2 วันที่คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรร ในกรณีที่มีการอุทธรณ์

14. ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือการจำนองติดอยู่เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งบุริมสิทธิหรือการจำนองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบับพร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสำหรับจดทะเบียนด้วยและให้ถือว่าที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็นประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จำนองตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้
ให้ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และภาระการจำนอง

​​​15. อัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน​ พ.ศ. 2544
     15.1 ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
            (ก) จัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรมไร่ละ 100 บาท
            (ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่นไร่ละ 250 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่
     15.2 การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินรายละ 3,000 บาท

คลิก ดาวน์โหลด แบบ อ.ช.1- อ.ช.30

174
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://asa.or.th/br/

175
พิชิตโรค โดยไม่ใช้ยา จาก นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

176
พิชิตโรค โดยไม่ใช้ยา จาก นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

177

20 ขั้นตอน การล้างแอร์บ้านด้วยตัวเอง
https://pantip.com/topic/36697009

178
บริหารนิติบุคคล / วิธีล้างแอร์ด้วยตัวเอง
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2018, 09:13:35 PM »
วิธีล้างแอร์ ด้วยตัวเอง

179
อุปกรณ์ล้างแอร์ มีอะไรบ้าง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมสาย และหัวฉีด
- ผ้าใบรองน้ำ พร้อมท่อน้ำทิ้ง
- เครื่องเป่าลม
- ผ้ารองพื้นกันเปื้อน
- ผ้าเช็ดทำความสะอาด

กรณีอัดน้ำยา ต้องมีอุปกรณ์อัดน้ำยา และน้้ำยา

180
เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์ แบบที่1
เปลี่ยนแบบไม่ต้องถอดมอเตอร์พัดลม HATARI รุ่น HE S18M1

หน้า: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 166