แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 106 107 108 [109] 110 111 112 ... 166
1621
Sport News / Ana Ivanovic 2010 Sports Illustrated Swimsuit Shoot
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 03:30:26 PM »
Ana Ivanovic 2010 Sports Illustrated Swimsuit Shoot


1624
General Discussion / รับจัดกิจกรรม | XN--12CATB2D8A4CJGA0MC5B
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 08:44:03 AM »
รับจัดกิจกรรม | XN--12CATB2D8A4CJGA0MC5B

   Domain Name: XN--12CATB2D8A4CJGA0MC5B.COM
   Registrar: ENOM, INC.
   Whois Server: whois.enom.com
   Referral URL: http://www.enom.com
   Name Server: NS1-071.PSYCHODEV.NET
   Name Server: NS2-071.PSYCHODEV.NET
   Status: clientTransferProhibited
   Updated Date: 29-jan-2010
   Creation Date: 29-jan-2010
   Expiration Date: 29-jan-2011
   WWW.PSYCHODEV.NET1625
intentionallies japan : สุดยอดของการออกแบบเว็บไซต์จากญี่ปุ่น
+ http://www.intentionallies.co.jp/content_normal.html
+ http://www.intentionallies.co.jp/

1626

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร [2010]
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษา / คุณวุฒิ
• ปริญญาเอก PhD. Human Resource Development, University of Minnesota, USA (ทุนทบวงมหาวิทยาลัย)
• ปริญญาโท MS. Human Resource Development, Pittsburg State University, USA
• ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :   
• ปี 2550 คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปี 2548 – 2549  ผู้บริหารหลักสูตรภาคพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปี 2546 – 2548 ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปี 2537 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปี 2536 – 2537 ผู้จัดการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จำกัด
• ปี 2533 – 2534 ผู้ช่วยฝึกอบรม ผศ.ธีรศักดิ์ กำบรรณารักษ์

งานที่ปรึกษา :
• ปี 2551 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• ปี 2550 - 2551 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ Self-Learning Tool Kits และ Master Trainer Tool Kits สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ระยะที่ 4)
• หัวหน้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2550 โครงการสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Competency) ด้วย 360 Degree Feedback เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคล (IDP-Individual Development Plan) ACCP Ltd. (ทีมที่ปรึกษา บริษัท เทนเนสซี แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด)
• หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ โดย HR Scorecard และ การสำรวจความผูกพัน (Employee Engagement) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
• หัวหน้าโครงการโครงการพัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนา สังคมในส่วนของการพัฒนาบุคลากรและระบบงานของศูนย์บัญชาการงานพัฒนาสังคม  สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
• หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators – KPIs) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• ปี 2549 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators – KPIs) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• โครงการพัฒนา ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลศิริราช(ทีมที่ปรึกษา บริษัท เทนเนสซี แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด) (กำลังดำเนินการ)
• โครงการ จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ (Corporate Efficiency Improvement Planning) บริษัท หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) (ทีมที่ปรึกษา ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์)
• หัวหน้าโครงการ Talent-based Succession Planning บริษัท นิปปอนด์เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
• หัวหน้าโครงการที่ ปรึกษาเรื่องการจัดทำเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators – KPIs) ระดับกลุ่มสายงาน ระดับหน่วยงาน และกอง การไฟฟ้านครหลวง (ทีมที่ปรึกษา ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ)
• ปี 2548หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ Self-Learning Tool Kits และ Master Trainer Tool Kits สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ระยะที่ 1-2)
• โครงการที่ปรึกษาแผนกลยุทธ์ของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ทีมที่ปรึกษา บริษัท เทนเนสซี แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด)
• โครงการที่ปรึกษาแผนกลยุทธ์ของ สภาผู้ส่งออกทางเรือ (ทีมที่ปรึกษา อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนีย์)
• ปี 2547 โครงการที่ปรึกษาโดยใช้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Project-based Learning) บริษัท   สุรพลฟู๊ด จำกัด (มหาชน) (ทีมที่ปรึกษา อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนีย์)
• หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการฝึก อบรมและพัฒนา (Competency-based Training & Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ทีมที่ปรึกษา ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี)
• ปี 2545 โครงการที่ปรึกษาพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการจ่ายผลตอบแทน (Competency-based Performance) สถาบันเพิ่มผลผลิต (ทีมที่ปรึกษา อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์)


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ :
• ปี 2550 - ปัจจุบัน      คณะทำงานจัดทำศัพท์ธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
• คณะ กรรมการบริหารสถาบันการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (The Personnel Management Association of Thailand (PMAT))
• ปี 2549 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ (ประเทศไทย) Human Capital Club Thailand (HCC)
• คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (PDG-Pesonnel Development Group) Thailand Management Association (TMA)
• กอง บรรณาธิการ HR Journal in Thailand สมาคมการจัดการงานบุคคล (The Personnel Management Association of Thailand (PMAT))
• ปี 2548 - ปัจจุบัน โค้ชดูแลนักศึกษานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี รุ่นที่ 1 และ 2
• ปี 2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ International Human Resource Development Journal The Academy of Human Resource Development, USA
• ปี 2546 - 2548คณะกรรมการประเมินงานบุคคล สถาบันมาตรฐานการศึกษา (สมศ)

ประสบการณ์ฝึกอบรม
• หลักสูตรนักบริหาร มหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 15 ปี 2548
•  หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Leadership) โดย Prof. Dr. Bob Behn, Harvard University ปี 2549

1627
Technology | เทคโนโลยี / MASS Communication Tweets! by Twitter
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 05:11:03 AM »

1628
Politics News / Re: แผนที่ บ้านครูน้อย บ้านที่ให้ชีวิต
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 06:09:00 PM »

1629
Politics News / แผนที่ บ้านครูน้อย บ้านที่ให้ชีวิต
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 06:00:08 PM »
แผนที่ บ้านครูน้อย บ้านที่ให้ชีวิต

บ้านครูน้อย
319 หมู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 26 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร./แฟกซ์ (02) 871-3083

"บ้านครูน้อย--บ้านที่ให้ชีวิต ให้โอกาส ให้ที่พักพิง แก่เด็กยากไร้"
( แผนที่ > http://bit.ly/9dYg2X )


>> แผนที่ Google Maps

1631


เที่ยวจนยิ่งใหญ่ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่าย ฝีมือระดับโลก


>> http://bit.ly/9I1J1b

1633
EOS 550D / Rebel T2i
ออกแล้วครับ - ThaiDPhoto.COM > http://bit.ly/camD1I )BG-E8
Source: http://a.img-dpreview.com

Canon EOS 550D / Rebel T2i hands-on video

1634
กล้อง และการถ่ายภาพ / พรีวิวกล้อง Canon EOS 550D / Rebel T2i : 18 mp
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 01:16:00 AM »
พรีวิวกล้อง Canon EOS 550D / Rebel T2i : 18 mp

Canon EOS 550D / Digital Rebel T2i Hands-on Preview: 1. Introduction: Digital Photography Review
http://bit.ly/dsfYEr


Source: http://a.img-dpreview.com

1635
Smart CSR : ธุรกิจเพื่อสังคม
+ CSR.pdf (application/pdf Object) > ( http://bit.ly/cbjc8s )

CSR ยิ่งให้ยิ่งได้มากกว่า - Positioning Magazine > ( http://bit.ly/cMN50u )


More information.
smartCSR @gmail.com
smartCSR @hotmail.com

หน้า: 1 ... 106 107 108 [109] 110 111 112 ... 166