Multi Smart Training

หลักสูตรอบรม => หลักสูตร Public Training => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ สิงหาคม 28, 2020, 08:21:25 PM

หัวข้อ: หลักสูตร สร้างทีมงานพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ สิงหาคม 28, 2020, 08:21:25 PM
หลักสูตร สร้างทีมงานพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกและจิตสำนึกที่ดี (Mind-Set) ให้กับบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้คิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้บริหารจัดการทีม และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น เจ้าหน้าที่อาวุโส และบุคลากรทุกระดับ

หัวข้อการสัมมนา
1. บรรยายหัวข้อ Mind-Set เพื่อความสำเร็จของชีวิต
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการยอมรับ เพื่อการปรับตัว เพื่อการเรียนรู้มารยาท ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. กิจกรรม Mini Walk Rally เสริมสร้างความเป็นทีม Team Building
4. บรรยายหัวข้อ สร้างทีมงานพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ
5. กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร Team Together
6. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสื่อสารในองค์กร การพูดและการฟังเพื่อนร่วมงาน
7. บรรยายสรุป ชีวิตดีมีความสุข

รูปแบบสัมมนา
บรรยาย / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ระดมความคิด

วิทยากรบรรยาย
อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์
- อาจารย์พิเศษ วิชาวาทนิเทศ
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากร สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กำหนดการ
2 วัน 1 คืน

วันที่สัมมนา
รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 กันยายน 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2563

อัตราค่าสัมมนา
7,500 บาท / ท่าน

วิธีการชำระค่าสัมมนา
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
หัวข้อ: หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในงานบริการ โดย อาจารย์พิศาล ต๋อ
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ธันวาคม 09, 2020, 06:00:15 AM
หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในงานบริการ
โดย อาจารย์พิศาล ต๋อ อุตสาหพงษ์
รายละเอียด
http://www.Phisan.Net