Multi Smart Training

News Reporter => Politics News => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ธันวาคม 08, 2021, 03:31:46 PM

หัวข้อ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ธันวาคม 08, 2021, 03:31:46 PM
8/12/2564 - ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย
https://youtu.be/apVQquhnF9k
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
https://www.youtube.com/channel/UC1V68XwFdV88jDKGGWBPFqQ