Forum > Politics News

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

(1/1)

กองบรรณาธิการ:


ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check


วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน
 
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th 
2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"
3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
4. หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
5. หากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ"


เราตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยความพิการ
- เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.
- กองทุนคุ้มครองเด็ก
- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
- เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์
- เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
- การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
- เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
- สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
- เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย
- เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง


       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่างๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version