Forum > อบรมภายใน In House Training

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)

(1/1)

กองบรรณาธิการ:

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)


ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน


คลิกดาวน์โหลด
https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/109765


การพัฒนาประเทศ, แผนยุทธศาสตร์ชาติ, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, รัฐธรรมนูญ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version