Forum > Free Link Exchange

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด
Management Training Limited.
+ http://www.mtl.co.th/index.htm

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด (Institute for personality and speech development) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 ให้การฝึกอบรมหลักสูตร “ มนุษยสัมพันธ์และการพูดในที่ชุมนุมชน” (Human Relations and Public Specking) จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง ในฐานะต้นแบบวิชาศิลปการพูดแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 50,000 คน ครอบคลุมทุกวงการ ทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักพูดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

สถาบันฝึกสอนศิลปการพูดต้นตำรับแห่งแรกของเมืองไทย
อำนวยการโดยอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
ปรมาจารย์ผู้บุกเบิกด้านการอบรมวิชาศิลปการพูดคนแรกของเมืองไทย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version