Forum > Free Link Exchange

CSR - Corporate Social Responsibility Thailand

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
CSR - กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประเทศไทย
Corporate Social Responsibility Thailand

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประเทศไทย corporate objective, some community objective (quality of life), some national objective (education), some regional (environment) and even global (climate change)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ “ซีเอสอาร์” (CSR: Corporate Social Responsibility) นั้น นับวันจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะการดำเนินธุรกิจขององค์กรใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสมโดยคำนึงความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของประชาชนในชาติ รวมไปถึงมนุษยชาติกับสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรม “ซีเอสอาร์” ของ 100 องค์กรชั้นนำ ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่คำถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการแก้ไขและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่องค์กรเหล่านั้น หากแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและโลกใบนี้อีกด้วย

Link:  http://www.csrthailand.net/th/home

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 THAILAND
โทรศัพท์ 0 2338 3333 ต่อ 3563,3567 (เวลาทำงาน 8.30-17.30) โทรสาร 0 2338-3971


TAGS: CSR, csr,กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประเทศไทย, CSR Thailand, Corporate social responsibility, csr companies, companies, Social Enterprise

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version